Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Cele projektu

Celem główny projektu jest zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSG w Łodzi ukierunkowanej na podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz wzrost o 30% kompetencji kluczowych matematycznych i w zakresie porozumiewania się w jęz. obcych 300 uczniów ZSG, w terminie do 30.06.2015r.
Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
1.    Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 160 uczniów ZSG w Łodzi (w tym 76 uczniów zdolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych), poprzez opracowanie i realizację, we współpracy z przedsiębiorcami, zajęć z cukiernictwa, carvingu, kelnerskich, NTG oraz praktyk zawodowych, w terminie do 30.06.2015r.
2.    Zwiększenie o 30% kompetencji kluczowych matematycznych oraz w zakresie porozumiewania się z jęz. obcych, z wykorzystaniem ICT, wśród 180 uczniów ZSG, w terminie do 30.06.2015r.
3.    Wzrost o 30% umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy, z wykorzystaniem ICT, wśród 200 uczniów ZSG w Łodzi, w terminie do 30.06.2015r.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego